Svadobné fotografie

Tak dlho očaká­vaný a pláno­vaný deň je zrazu tu, Vaša Svadba. Ste stre­do­bodom pozornosti, máte prekrásne obleče­nie a Vašou jedi­nou úlo­hou je uží­vať si a zabá­vať sa so svo­jou rodi­nou a pri­ateľmi. Nez­abud­nuteľný okamih, avšak veľmi krátky. Keďže spomienky po rokoch vyblednú, Vaše rozhod­nu­tie vyhľadať skúseného pro­fe­sionál­neho fotografa na zveč­ne­nie týchto okami­hov určite oceníte. Bude mi potešením spre­vádzať Vás tento deň a svo­jou prá­cou sa podieľať na uchovaní toho najkrajšieho.

Svadobné video

Svadobné video, svadobný klip s peknou hud­bou, niečo na čo sa vždy pozri­ete a zaspomí­nate na tie pekné chvíle …….viac tu